Close
09.10.2019

РЕКТОР

МЕМЛЕКЕТТIК ҚЫЗМЕТШIНIҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМI

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

I. ЖЕКЕ МӘЛIМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

                               Абдуалиев Ақан Жылқышыбайұлы

                                   (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/
                                                фамилия, имя, отчество (при наличии))

Ректор,

          (жұмыс орны, лауазымы, санаты/  место работы, должность, категория)

Туылған күнi (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)
16 қараша, 1975  жылы/ 16 ноября, 1975  года
Туылған жерi/ Место рождения Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Шиен ауылы/ село Шиен Жамбылского района Алматинской область
Ұлты/ Национальность * қазақ/ казах
Бiлiмi/ Образование жоғары/ высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения 1. 2005, Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық Консерваториясы/ Казахская Национальная Консерватория имени Курмангазы; 2. 2012, Алматы экономика және статистика академиясы/ Алматинская академия экономики и статистики 3. 2019, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті.
Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности
1. әнші, оқытушы / певец, преподаватель; 2.  экономика бакалавры/ бакалавр экономики; 3.мемлекеттік және жергілікті басқару магистранты.
Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы (болған жағдайда)/ Ученая степень, ученое звание (при наличии) жоқ/ нет
Шет тiлдерiн бiлуi/ Владение иностранными языками  меңгермеген/ не владеет  
Дипломатиялық дәрежесi (болған жағдайда)/ Дипломатический ранг (при наличии) жоқ/ нет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы (беру күні) (болған жағдайда)/Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс (дата присвоения) (при наличии) әскери міндетті емес/ невоеннообязанный
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары (болған жағдайда)/Государственные награды, почетные звания (при наличии) 2001, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» медалі; 2004, Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының иегері; 2009, «Ыбырай Алтынсарин» төсбелгісі; 2011, ҚР еңбек сіңірген қайраткері; 2011, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» медалі; 2015, «Қазақстан Халқы Ассамблеясына 20 жыл» медалі; 2015,  «Қазақ хандығына 550 жыл» төс белгісі; 2016, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» медалі; 2018,  «Астанаға 20 жыл» медалі.
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
ҚР ҰҚК Алматы облысы бойынша департаментінің  15.06.2016 жылғы №01-02/и855 хаты, мемлекеттік қызметке кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/ письмо Департамента КНБ РК по Алматинской области   от 15.06.2016 года №01-02/и855, сведений,    препятствующих  государственной службе нет
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант бергенкүнi/Дата принесения присяги государственным служащим 16 маусым 2016 жылы/ 16 июня 2016 года
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
тәртiптiк жазалары жоқ/  дисциплинарных взысканий нет
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/ Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылған жоқ/ административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения не налагалось
Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/ Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения) мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылған жоқ/ дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу не налагалось
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка) 2017, «тиімді»/ «эффективно»
Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/ Дата и результаты аттестации 16 ақпан 2017 жылы – атқаратын мемлекеттік лауазымына сай/ 16 февраля 2017 года соответствует занимаемой государственной должности
Қайта даярлау (қайта мамандану) және бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өткен күнi/Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации жоқ/нет

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күнi/Дата Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/ Должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
07.11.1996 01.03.2002 Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының жеке орындаушысы, Талдықорған қаласы/ солист Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, город Талдыкорган                                                  
10.09.2003 21.12.2004 «Қазақконцерт» РМҚК әнші-аспапшысы, Алматы қаласы/ солист-инструменталист РГКП «Казахконцерт», город Алматы
01.09.2005 01.09.2007 Ж. Елебеков атындағы эстрада-цирк колледжінің оқытушысы, Алматы қаласы/ преподаватель эстрадно-циркового колледжа     имени Ж.Елебекова, город Алматы
01.09.2007 01.12.2008 Құрманғазы атындағы ҚҰК оқытушысы, Алматы қаласы/ преподаватель КНК имени Курмангазы, город Алматы
26.11.2008 02.12.2008 А. Жұбанов атындағы РҚМММИ директорының орынбасары, Алматы қаласы/ заместитель директора РКСМШИ имени А.Жубанова, город Алматы
03.12.2008 22.04.2009 А. Жұбанов атындағы РҚМММИ директорының м.а., Алматы қаласы/ и.о. директора РКСМШИ имени А.Жубанова, город Алматы
23.04.2009 13.01.2015 «А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған РКММ» РММ директорының м.а., Алматы қаласы/ и.о. директора РГУ «РКСМШИ для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы
13.01.2015 01.04.2015 «Жамбыл атындағы Қазақ Мемлекеттік филармониясы» РМҚК директорының м.а., Алматы қаласы/ и.о. директора РГКП «Казахская Государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
02.04.2015 31.05.2016 «Жамбыл атындағы Қазақ Мемлекеттік филармониясы» РМҚК директоры, Алматы қаласы/ директор РГКП «Казахская Государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
01.06.2016 16.06.2016 Алматы облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы басшысының м.а. Талдықорған қаласы/ и.о. руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области, город Талдыкорган
16.06.2016 29.08.2018 Алматы облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы, Талдықорған қаласы/ руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области, город Талдыкорган
29.08.2018 29.08.2019   Алматы облысы әкімінің орынбасары, Талдықорған қаласы/ заместитель акима Алматинской области, город Талдыкорган
29.08.2019 осы уақ дейін Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ректоры