• 15.06.2024

Карабалаева Балнур Рахымбаевна

 • ҚазҰӨА
 • Карабалаева Балнур Рахымбаевна

Карабалаева Балнур Рахымбаевна

Старший преподаватель  

Магистр икусствоведение

Контактные данные: Тел. 87024902586, email: balnur_karabalaeva@mail.ru


Академический и практический опыт: 13 лет

Преподаваемые дисциплины: «Изобразительное искусство Казахстана XIX-XX веков», «Изобразительное искусство Казахстана», «Изобразительное искусство современного Казахстана», «Семинар по критике»

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность:

Публикации:

 1. Қазақстанның  монументалды мүсін өнерінің басты ұстаным негізі // Қазіргі заман: пікірлер әлемі. – Алматы, 2011. – №1. – Б.45-53.
 2. Ұлыларды дәріптеген монументтердің маңыздылығы //Қазіргі заман: пікірлер әлемі. – Алматы, 2011.- №1. Б.137-139 .
 3. Қоғамдық ортада орналасқан ескерткіштер кімге аманат // Қазіргі заман: пікірлер әлемі.-  Алматы, 2011.- №1. Б.184-187.
 4. «Ұлттық образдар мен нақыштардың бейнелеу өнеріндегі заманауи көріністері» Қазіргі заман пікірлер әлемі: Философиялық альманах. №4  02.2014.
 5. Қазақ бейнелеу өнеріндегі ұлттық тарихи образдардың бейнеленуі Cultural Identification The Problem of Art Studies / Cовместная коллективная монография. Szombathely. 2016 жыл
 6. «Интернационализация в системе высшего образования РК» «Лайф таймс» ғылыми ізденіс журналы  СКОПУС (Америка штаты) сооавторы Раймкулова А., Наурызбаева А. http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1107s/044_24552life1107s14_222_225.pdf
 7. NATIONAL MANIFESTATIONS IN THE WORK OF PROFESSIONAL KAZAKH ARTISTS (1980-2000) REPORTS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTANISSN 2224-5227 Volume  3,   Number 3 (2019), 94–103    JEL 111.87 ORCID  ҚР Ұлттық Ғылым академиясының  Баяндамалары (Доклады НАН РК), 2019 ж. №3, мамыр-маусым  9 бет https://doi.org/10.32014/2019.2518-1483.98
 8. MYTHOLOGICAL ORIGINS IN THE ART OF KAZAKH PAINTING (ON THE BASIS OF А. SYDYKHANOV’S CREATIVITY) NEWS  OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ISSN 2224-5227 Volume 3  Number 3  (2019), 94–103    JEL 111.85 ORCID ҚР Ұлттық Ғылым академиясының Хабаршысы (Известия НАН РК), 2019 ж. №3, мамыр-маусым https://doi.org/10.32014.2019.2224-5294.86
 9. Кескіндемеші Ә. Сыдыханов туындыларындағы мифтік, таңбалық сюжеттер Баяндама “Рухани жаңғырудағы кинематограф және медиасфераның ақпараттық мәселелері” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 7.10.2018    7 бет
 10. Қазақ заманауи бейнелеу өнері (Португалия заманауи бейнелеу өнерімен салыстырмалы талдау негізінде) Макала КР Ұлттық ғылым академиясы Хабаршысы №5, (ВЕСТНИК НАН РК)  2020 https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.137
 11. Қазақ кескіндемешілері шығармашылығындағы мифологизациялау жүйесі.  Баяндама II INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE OF SCIENTIFIC RESEARCH/ march 6-8,2020/Ankara/ISBN-978-625-7914-49-9 12 бет
 12.  Карабалаева Б.Р. Труспекова Х.Х. Рысымбетов Е. Қазақ кескіндеме өнеріндегі дәстүрлі архетиптік образдар Макала Скопус. Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): Процентил 63. ISSN 1012-1587 ISSNe: 2477-9385

Контактные данные: Тел. 87024902586, email: balnur_karabalaeva@mail.ru

Приемная комиссия