• 16.06.2024

Оразкулова Калдыкуль Серикбаевна

 • ҚазҰӨА
 • Оразкулова Калдыкуль Серикбаевна

Оразкулова Калдыкуль Серикбаевна

Заведующий кафедрой «Истории и  теории изобразительного искусства»

Кандидат философских наук

профессор искусствовед

Контактные данные: kaldikul.71@mail.ru


 • Академический и практический опыт: более 25 лет
 • Преподаваемые дисциплины: художественная критика, философско-эстетические основы больших художественных стилей
 • Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность

Публикации:

 1. Мәдениеттегі әмбебаптылық және бейнелеу өнеріндегі этноархетиптер // Ізденіс. – 2009. – №4. – 102-107бб.ISSN-1560-1722
 2. Қазіргі Қазақстандағы бейнелеу өнеріндегі «әлемнің» этноархетиптік көрінісі // Евразийское сообщество. – 2009. -№3. -168-175 бб.ISSN 1998-3986
 3. Дәстүрлі құндылықтардың көркемдік танымдағы көрінісі // Адам әлемі=Мир человека. 2009.-№4. – 51-60 бб..ISSN 1999-5849
 4. Қазіргі  кезеңдегі  Қазақстандағы  бейнелеу өнеріндегі «тұлға»  архетипі. Хабаршы. «Көркемөнерден білім беру: өнер – теория – әдістеме» сериясы. Халықаралық ғылыми конференция. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ. -2010. – № 2ISSN 1998-3986
 5. Дәстүрлі құндылықтарды модернизациялау негізіндегі инновациялық білім мен тәрбие. Хабаршы-Вестник. Көркемөнерден білім беру: «өнер – теория – әдістеме» сериясы. Алматы, 2010.
 6. Ұлттық таным – көркем образ тұрақтылықтылығы // «Заманауи қоғамның этномәдениеттік процестерінің құрамында  эстетикалық және көркемсуреттік білімнің актуальді проблемалары».  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференция. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ. -2011..ISBN 978-601-232-583-6
 7. Этноархетип – ұлттық көркем өнер моделі  // «Түркі-славян мәдениетінің өзера ықпалдастығы: Бүгінгілік көзқараспен» халықаралық ғылыми симпозиумның материалдары. – Алматы: ҚазҰӨА,  2011ж. – 545 с.  ISBN 978-601-625-078-5
 8. Қазақ суретшілері көркем ізденістеріндегі бастаулар. «Искусство Казахстана: вчера, сегодня, завтра» в рамках форума «Өз елім» – «Мой Казахстан».  МНПК. Астана: президентский центр культуры. – 2011г. 26-27 ноября.
 9. Көркем шығармадағы архетиптік бастаулар. «Қастеев оқулары» Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған. Алматы,2011.
 10. Дәстүрлі құндылықтарды модернизациялау. Қазақстан жоғары мектебі, 3/2012 ISSN 1560-1749
 11. Көркемөнерден білім беруді модернизациялаудың ішкі және сыртқы детерминаттары // Ізденіс=Поиск. –Алматы. – №3 (1) / 2012. – 127-132 бб. Соав: Михайлова Н.А., Султанова М.Э. ISSN 1560-1722.
 12. Золото в скифском зверином стиле: символика и мифопоэтика/Вестник Санкт-Петербургского  государственного университета. Серия 15. Искусствоведение. – 2012. – 14 с.
 13. Жаһандану кезеңіндегі мәдени бірегейлікті сақтаудың мәні. // Ақиқат.  Алматы, 2012. – 5 с.
 14. Зерерлік өнердегі ою-өрнектер. // Хабаршы=Вестник. Білімдегі экономика және сервис сериясы. № 3(45)2013 – 159-162 бб.
 15. Сақ-скифтердің тарихы мен мәдениетінің ерекшеліктері. // Хабаршы=Вестник. Білімдегі экономика және сервис сериясы. № 3(45)2013 – 162 – 165 бб.
 16. Жаһандану заманда көркем өнерден білім беруді инновациялау мен модернизациялау. РНПК «Информационное пространство Казахстана: сегодня и будущее», КазНАИ им. Т.Жургенова, 2013. С.47-50
 17. Звуки и краски казахского традиционного фольклора в живописи «шестидесятников».  Халықаралық саз аспаптары және түркі халықтарының аспаптық музыкасы: Өткені, бүгіні және  болашағы «халықаралық симпозиум материалдары». Алматы. 25-26 сәуір, 2013 ж.,
 18. Қазақ ою-өрнегіндегі ырғақ пен симметрия // КАЗАХИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Региональной общественной орнагизации Сибирский центр казахской культуры «Мөлдір» (Омск, 13-15 мая 2014 г.) / отв.ред. Ш.К. Ахметова, И.В. Толпенко – Омск: Амфора, 2014 г. –  326 с. – 96-100 бб.  ISSN 948-5-906706-09-6 http://yadi.sk/d/YdJstAbcQUPok
 19. Бүгінгі қазақ кескіндеме өнеріндегі кеңістік. // Жұлдыз, №6, 2014 ж.
 20. Өнеріндегі симметрия мен ырғақ. Қазіргі заман: пікірлер әлемі. Философия Альманах. Алматы, №1 (57) 2014
 21. Қазақ  кескіндемесіндегі постмодернизм // Қастеев оқулары: ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2016. – 250б. –  211-220 бб.  ISSN 978-601-7090-19-7
 22. Көркем образ бен архетип белгілері // «ХХ-ХХІ ғасырдың басындағы өнертанудың мәселелері»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2016. – 462 б. – 29-38 бб.  ISSN 978-601-7283-27-8
 23. Дәстүрлі құндылықтардың көркемөнерде көрінісі // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан. – Алматы, 2016 г. – 19-21 бб. 
 24. Эскапизм және эскапистік сана. // ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал№ 2 (44) 2017 жыл
 25. Постмодернизм дәуіріндегі өнердің өзара әркеттесу мәселелері. Синтез искусств в художественной культуре Казахстана ХХ-ХХІ веков. – Алматы: ИЛИ МОН РК, 2017. – 328 с. С.- 279-300.
 26. Түс көру, қиял, эскапизм, көркем шығармашылық. Международную научно-практическую конференцию –«Философские и социо-гуманитарные проблемы бытия религии в современном обществе», посвященную памяти Академика АСН, МАН ВШ, д.ф.н., профессора Шулембаева К.Ш.28 март, 2017

Монографии, учебники

 1. Қазақ суретшілері шығармашылығындағы архетиптік образ бен ұжымдық бейсана:мәдени-философиялық талдау. Монография – Алматы: «Каратау КБ» ЖШС, «Дәстүр», 2014. – 384 б. «ҚР Мәдениет министрлігі «Әдебиет әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы бойынша жарық көрді».
 2. Қазақша-орысша/орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Мәдениет және өнер. ҚР МСМ тілдеді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің тапсырысы бойынша «ҚР тілдерді дамыту мен қолдаудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» аясында шығарылды. «КАЗақпарат» баспа корпорациясы. Алматы 2014 ж.
 3. Постмодернизм дәуіріндегі өнердің өзара әркеттесу мәселелері. Синтез искусств в художественной культуре Казахстана ХХ-ХХІ веков. – Алматы: ИЛИ МОН РК, 2017. – 328 с. С.- 279-300. Ұжымдық монография.
 4. Көркем сана түсінігінiң қалыптасуы арқылы рухани болмысты ашу. Венгрия. Бірлескен монография. – 2017.
 5. Эрнст Гомбрих. Өнер тарихы. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бастамасымен «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы аясында іске асырылды. Алматы: Ұлттық аударма бюросы. – 2019 ж. 680 бет. Умарбеков Б.Е., Оразқұлова Қ.С., Нұразхан Е.Н.

Контактные данные: kaldikul.71@mail.ru

Приемная комиссия