Закрыть
02.06.2020

КОНКУРС Бюджеттік бос орындар

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» республикалық мемлекеттік мекемесі 2019-2020 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының босаған бюджеттік бос орындар бойынша конкурс жариялайды

2019-2020 оқу жылының білім алу үдерісінде /бакалавриат/ жазғы емтихан сессиясының босаған бюджеттік бос орындар туралы ақпарат

білім беру бағдарламасының тобы/мамандық 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1 В027 Театр өнері /музыкалық театр артисі/ кәріс тобы 1
2 В030 Бейнелу өнері /мүсін/ 1
3 5В040600 Режиссура /музыкалық театр режиссурасы/ 1
  5В040600 Режиссура /көркем фильм режиссурасы/ 1
  5В040600 Режиссура /Көпшілік қойылым және шоу режиссурасы/ 1
4 5В042100 Дизайн /өңдірістік дизайн/ 1
5 5В042300 Арт-менеджмент 1

Объявляется конкурс на вакантные бюджетные места 2019-2020 учебного года,высвободившиеся в процессе получения высшего образования /бакалавриат/, летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года Республиканского государственного учреждения «Казахской национальной академии искусств имТ.К.Жургенова» Министерства культуры и спорта Ресблики Казахстан

Информация о вакантных бюджетных местах,высвободившиеся в процессе получения высшего образования /бакалавриат/, летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года

Группа образовательной программы /специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1 В027 Театральное искусство /артист музыкального театра/ корейская  группа 1
2 В030 Изобразительное искусство /скульптура/ 1
3 5В040600 Режиссура /режиссура музыкального театра/ 1
  5В040600 Режиссура /режиссура игрового кино/ 1
  5В040600 Режиссура /режиссура массовых представлений и шоу/ 1
4 5В042100 Дизайн /промышленный дизайн/ 1
5 5В042300 Арт-менеджмент 1

Ақылы негізде білім алушы ректордың атына алдағы уақытта бюджеттік негізде  оқуға өтініш жазып деканаттың электрондық поштасына жібереді. Өтінішке жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса беріледі; 

Студент, обучающися на платной основе, пишет заявление на имя ректора и направляет на электронную почту деканата. /к заявлению прилагается копия удостоверения личности/.

_________________________________________________________________

ҮЛГІ

Т.Жүргенов атындағы

Қазақ ұлттық өнер

академиясының ректоры

А.Абдуалиевке 

«_________» факультетінің   

                                                                      _____ _______________________________

                                                           /коды/      /мамандықтың /немесе/ білім беру бағдарламасының атауы

                                                        мамандығының /немесе білім беру бағдарламасы тобының/ 

ақылы негізде оқитын

___ курс  студенті

аты жөні_______________

                                                                                               тел:____________________

Өтініш

Менің барлық оқу кезеңіндегі аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша GPA үлгерімінің орташа балының негізінде конкурс бойынша ақылы оқу түрінен 2019-2020 оқу жылында жазғы емтихан сессиясының  босаған бюджеттік орынға ауыстыруды қарастыруыңызды сұраймын.  

қолы

күні

_________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

Ректору Казахской

национальной академии

искусств им Т.К.Жургенова

А.Абдуалиеву  

от студента (ки) ___  курса 

платной формы обучения

специальности/или образовательной программы/

                                                                    ___________ __________________________

                                                                                                               /код и наименование специальности /или образовательной программы/

факультета _______________________

Ф.И.О.____________________________

                                                                                   конт.тел:_________________________

Заявление

Прошу Вас расмотреть перевод с платной формы обучения на вакантное бюджетное место летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года по результатам промежуточной аттестации на основании среднего балла успеваемости GPA за весь период обучения на конкурсной основе.

дата

подпись

ҚР МСМ РММ Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының білім алушылардың  ауысу  және қайта келіп оқу туралы Ережесінін  көшірмесінен  үзінді

9. Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру тәртібі

   25.  Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары (бұдан әрі-бос гранттар) білім беру бағдарламаларының топтары бойынша ақылы негізде білім алушыларға конкурстық негізде беріледі.

1) Конкурс аралық аттестаттау нәтижелері бойынша GPA үлгерімінің орташа балы (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) негізінде өткізіледі.

2) Ашық конкурс туралы хабарландыру Академияның сайтында (білім беру порталында) мамандықтар /немесе білім беру бағдарламасының тобы/  мен курс бөлінісінде бос мемлекеттік тапсырыстың санын көрсете отырып орналастырылады.

3) Үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- («үздік»), одан соң А, А- («үздік») бағаларынан В+, В, В-, С+ («жақсы») бағаларына дейін бағалары бар, бұдан әрі – аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.Сондай-ақ жетім, тұрмысы төмен отбасылармен білім алушылар, білім алушылардың ҚР БҒМ БҒЗЖ конкурстарына қатысуы, ҚР БҒМ жыл сайынғы республикалық пәндік олимпиадаларына қатысуы, республикалық және халықаралық шығармашылық конкурстардағы жеңістері, басқа да шығармашылық және ғылыми жетістіктері есепке алынады. Басқа тең жағдайда Академияның қоғамдық, шығармашылық өміріне, студенттік өзін-өзі басқаруға белсенді қатысатын студенттерге басымдық беріледі.

26. Жоғары  және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде жүзеге асырылады (ағымдағы жылғы бекітілген Академиялық күнтізбе бойынша).

27. Білім алушылардың ақылы оқу нысанынан мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға ауысу туралы өтініштерін қарау үшін, факультет декандарынан, проректорлардан  және академияның құрылымдық бөлімдерінен комиссия құрылады. Комиссия төрағалығына  академия ректоры тағайындалады.

28.Академияда білім алу процесінде босаған мемлекеттік тапсырыс бойынша ақылы оқу формасынан оқуға ауыстыру рәсімі келесі тәртіппен жүзеге асырылады:

1) білім алушы Академия ректорының атына өтініш жазады;

2) білім алушының өтініші бойынша Академия офис-тіркеушілерінің бөлімі барлық оқу кезеңінде аралық аттестаттау нәтижелері бойынша GPA үлгерімінің орташа балын анықтайды.

3) келіп түскен өтініштер комиссия отырысында қаралады және Академияның Ғылыми кеңесі бекітеді;

4) Академияның Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде ағымдағы жылдың 5 тамызы мен 15 қаңтарына дейінгі мерзімде оқу процесін ұйымдастыру және мониторинг қызметі ҚР МСМ-не мемлекеттік тапсырысты беру үшін кандидатура туралы мәліметтерді келесі құжаттарды қоса бере отырып жібереді:

— Академия Ғылыми кеңесінің шешімі;

— тиісті оқу кезеңінде меңгерілген пәндер және (немесе) модульдердің және оқу жұмысының басқа да түрлерінің тізбесін қамтитын білім алушының транскрипті, кредиттер мен бағалары көрсетілген және өтінші;

— Академия ректорының мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушыны оқудан шығару туралы бұйрығынан үзінді;

— мемлекеттік тапсырыс бойынша үміткердің жеке куәлігінің көшірмесі.

30. Нақты мамандық /немесе білім беру бағдарламасының тобы/  бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған мемлекеттік тапсырыс бойынша бос орындар конкурстық негізде жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша дайындық бағытының ішінде беріледі;

31. Сұрақ оң шешілген жағдайда ҚР БҒМ ауыстыру туралы бұйрық жібереді. ҚР БҒМ бұйрығы негізінде Академия ректоры мемлекеттік тапсырыс бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.

32. Мемлекеттік тапсырыс бойынша одан әрі оқуға арналған бұйрықтың көшірмесі меншік нысанына қарамастан ұйымдарда мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бітіргеннен кейін кемінде үш жыл жұмыс істеуін көрсете отырып, білім беру қызметін көрсетуге шарт жасау үшін Академияның заң бөліміне беріледі.

Выписка из Правил  о переводе и восстановлении обучающихся в РГУ Казахской Национальной академии искусств им.Т. Жургенова МКС РК

9. Порядок перевода с платной основы обучения на вакантное бюджетное место, высвободившихся в процессе получения высшего и (или) послевузовского образования

    25.   Перевод обучающегося с платной формы обучения на обучение по государственному образовательному заказу осуществляется:

          1) вакантные образовательные места, по государственному заказу, высвободившиеся в процессе получения высшего образования, присуждаются на конкурсной основе обучающимся на платной основе по данной специальности. Конкурс проводится по результатам промежуточной аттестации на основании среднего балла успеваемости GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) за весь период обучения.

          2) объявление об открытом конкурсе размещается на сайте (образовательном портале) Академии с указанием количества вакантных государственного заказа в разрезе специальностей/или групп образовательных программ/ и курса.

      3) в случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж), преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только А, А- («отлично»), затем – оценки от А, А- («отлично») до В+, В, В- С+ («хорошо»), далее – смешанные оценки за весь период обучения. Также учитываются обучающиеся сироты, с малоимущих семей, участие обучающегося в конкурсах НИРС МОН РК, ежегодных республиканских предметных олимпиадах МОН РК, победы на республиканских и международных творческих конкурсах, другие творческие и научные достижения. При прочих равных условиях приоритет отдается студентам, активно участвующим в общественной, творческой жизни академии, в студенческом самоуправлении. 

26. Присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего и (или) послевузовского образования, осуществляется в период летних и зимних каникул  (по утвержденному академическому календарю за текущий год).

27.Для рассмотрения заявлении обучающихся о переводе с платной формы обучения на обучение по государственному заказу создается комиссия, из числа деканов факультетов, проректоров и руководителей структурных подразделении академии.   Председателем комиссии является ректор академии.

28. Процедура перевода с платной формы обучения на обучение по государственному заказу,  высвободившиеся в процессе получения образования, в Академии осуществляется в следующем порядке:

1) обучающийся подает заявление на имя ректора Академии;

2) по заявлению обучающегося отдел офис-регистраторов Академии определяет средний балл успеваемости GPA по результатам промежуточной аттестации за весь период обучения.

3)  поступившие заявления рассматриваются на заседании комиссии и утверждается   Ученым советом Академии;

4)  на основании решения Ученого совета Академии, в срок до 5 августа и 15 января текущего года,  служба организации учебного процесса и мониторинга  направляет в МКС РК сведение о кандидатуре для присуждение государственного заказа с приложением следующих документов:

— решение Ученого совета Академии;

— заявление и транскрипт обучающегося содержащий перечень освоенных дисциплин и (или) модулей, и других видов учебной работы за соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок;

— выписка из приказа ректора Академии об отчислении обучающегося  по государственному заказу;

— копия удостоверение личности претендента по государственному заказу.

30. В случае отсутствия претендентов по конкретной специальности /или групп образовательных программ/, вакантные места, по государственному заказу, высвободившиеся в процессе получения высшего образования, передаются на конкурсной основе внутри направления подготовки по итогам летней и зимней экзаменационной сессии;

31. При положительном решении вопроса, МОН РК направляет приказ о переводе. На основании приказа МОН РК, ректор Академии издает приказ на дальнейшее обучение по государственному заказу.

32. Копия приказа на дальнейшее обучение по государственному заказу, передается в юридический отдел Академии для заключения договора на оказания образовательных услуг с указанием отработки в организациях, независимо от формы собственности, не менее трех лет после окончания на основе государственного образовательного заказа.