• 05.12.2023

Сценография БББ

Сценография БББ оқу жоспарларын ПОҚ, жұмыс берушілер және студенттермен кафедраның бірлескен отырысында талқылаудың қорытындылары (16.04.2021 ж. № 9/1 хаттама):

ҚАУЛЫ ШЫҒАРЫЛДЫ:

Студент дайындауды жаңғырту және жетілдіру мақсатында келесі оқу жоспарларына өзгерістер енгізілді:

1. «Мультимедиялық сценография» мамандандыруының (2018 ж. қабылдау) ЖОЖ-на:

– 7,8 семестрде «TzZOZ 4(5)306 Сандық жазу және дыбысты өңдеу/ Цифровая запись и обработка звука/ Digital recording and sound processing» (6 кредит) пәнінің орнына «SMS 4306 Музыкалық спектакльдің сценографиясы /Сценография музыкального спектакля / Scenography of a musical performance» пәнін енгізу;

– 8 семестрде «TzUM 4(5)308 Сандық құрылғылар және микропроцессорлар /Цифровые устройства и микропроцессоры /Digital devices and microprocessors» (4 кредит) пәнінің орнына  «VFS 4308 Спектакльдің сыртқы формасы /Внешняя форма спектакля /External form of the performance» пәнін енгізу;

– 7 семестрде «KS 4303 Сценография композициясы/ Композиция сценографии/Composition of a stage design» (5 кредит) пәнінің кредиттерін келесі пәндерге тарату:

– «TR 2(3,4)205 Шығармашылық сурет/Творческий рисунок/Creative drawing» пәніне – 1 кредит;

– «DZh 2(3,4)206 Сәндік кескіндеме/Декоративная живопись/Decorative painting» пәніне – 1 кредит;

– «TKD 4208 Декорация құрастыру технологиясы/Технология конструирования декораций /Decoration design technology» пәніне – 1 кредит; 

– «CPS 4(5)309     Сектакльді компьютерде жобалау/Компьютерное проектирование спектакля /Computer-aided design of the play» пәніне – 2 кредит.

2. «Театр, кино және ТВ гримі» мамандандыруының (2018 қабылдау) ЖОЖ– на:

– «Viz 4305 Визаж / Визаж / Vizaj» пәнінің 7 семестрдегі 3 кредитін алу және 8 семестрдегі 4 кредитін қалдыру арқылы 7 семестрде «КМО 4309 Бейнені компьютерде модельдеу /Компьютерное моделирование образа /Computer simulation of the image» (3 кредит) пәнін енгізу  

– 8 семестрде «PM 4303 Шаш тараз іскерлігі/Парикмахерское мастерство/Hairdressing art» пәнін 5 кредиттен 3 кредитке дейін қысқарту және 2 кредитін «КМО 4309 Бейнені компьютерде модельдеу /Компьютерное моделирование образа /Computer simulation of the image» пәніне беру;

– 8 семестрде «PG 4306 Портреттік грим /Портретный грим /Portrait makeup» пәнін 5 кредиттен 3 кредитке дейін қысқарту  және  2 кредитін «КМО 4309 Бейнені компьютерде модельдеу /Компьютерное моделирование образа /Computer simulation of the image пәніне беру».

3. «Театр, кино және ТВ гримі» мамандандыруының (2017 қабылдау) ЖОЖ– на:

– 9 семестрде «RGA 5307 Гримердің актермен жұмысы/Работа гримера с актером /Makeup work with the actor» (9 кредит) пәнінің орнына «КМО 5307 Бейнені компьютерде модельдеу/Компьютерное моделирование образа/Computer simulation of the image» пәнін енгізу;

– 10 семестрде «RGA 5307 Гримердің актермен жұмысы/Работа гримера с актером/Makeup work with the actor» пәнінің шифрындағы реттік санын «RGA 5308»  етіп ауыстыру және кредит санын 6 кредиттен 3 кредитке қысқарту;

– 10 семестрде «ONI 5309 Ғылыми зерттеулер негіздері/ Основы научного исследования /Fundamentals of Scientific Research» (3 кредит) пәнін енгізу.

4. «Театрлық декорациялау өнері» мамандандыруының (2017 қабылдау) ЖОЖ- на:

– 9 семестрде MSP 5307 Спектакль, кино,телевизялық және көшелік жаппай шоу-көріністердің жарықтандыру кеңістігін моделдеу /Моделирование светового пространства  спектакля, кино, ТВ и массовых/уличных шоу-представлений /Modeling of the lighting performance space, cinema, TV and mass / street show» (8 кредит) пәнінің орнына  «SDS 5307 Драмалық спектакльдің сценографиясы/Сценография драматического спектакля /Scenography of a dramatic performance» (8 кредит) пәнін енгізу;

– 9 семестрде «OРS 4306 Спектакльді ұйымдастыру мен жобалау/Организация и планирование спектакля/Organization and planning the play» (3 кредит) пәнінің орнына «ONI 4306 Ғылыми зерттеулер негіздері/Основы научного исследования/Fundamentals of Scientific Research» (3 кредит) пәнін енгізу

– 10 семестрде «MSP 5307 Спектакль, кино,телевизялық және көшелік жаппай шоу-көріністердің жарықтандыру кеңістігін моделдеу/ Моделирование светового пространства  спектакля, кино, ТВ и массовых/уличных шоу-представлений /Modeling of the lighting performance space, cinema, TV and mass / street show» (5 кредит) пәнінің шифрындағы реттік санын «MSP 5308» етіп ауыстыру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 5. «Театр, кино және ТВ костюмі» мамандандыруының (2017 ж. қабылдау) ЖОЖ-на:

– 10 семестре TISGUOA 5308 Сахналық бас киім, аяқ киім, аксессуарларды дайындау технологиясы/Технология изготовления сценических головных уборов, обуви, аксессуаров/Technology of making of scene headdresses, shoes and acsessories» (3 кредит) пәнінің орнына  «ONI 5310 Ғылыми зерттеулер негіздері/ Основы научного исследования /Fundamentals of Scientific Research» пәнін енгізу

Приемная комиссия