Закрыть

Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

ПРОГРАММА

ХІІ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ

ОЛИМПИАДЫ

ОЛИМПИАДА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Жоғары оқу орындары:

 1. Қазақ Ұлттық өнер университеті
 2. Алматы технологиялық университеті
 • «Сымбат» сән және технология академиясы
 • М. Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
 • М. Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті
 • М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
 • «Тұран» университеті
 • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
 • Т. Қ. атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЛИМПИАДЕ

Вузы:

 1. Казахский Национальный университет искусств
 2. Алматинский технологический университет
 • Академия дизайна и технологии «Сымбат»
 • Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова
 • Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави
 • Таразский Государственный Университет им. М. Х. Дулати
 • Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова
 • Университет «Туран»
 • Казахский национальный педагогический университет имени Абая
 • Казахская Национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова
ӨТЕТІН ОРНЫ: МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
  Бас ғимарат   Главный корпус
           
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ Казахская национальная академия
ұлттық өнер академиясы искусств им. Т. К. Жургенова
Алматы қ., Панфилов көшесі, 127 г. Алматы, ул. Панфилова, 127
  Екінші ғимарат     Второй корпус  
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ Школа-интернат, колледж Казахской
ұлттық өнер академиясының мектеп- национальной академии искусств
интернат, колледжі/ им. Т. К. Жургенова
Алматы қ., Әбіш Кекілбайұлы г. Алматы, ул. Абиша
  көшесі, 133 Кекильбайулы, 133

9 НАУРЫЗ 2020 ЖЫЛ

9 МАРТА 2020 ГОДА

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны/ Место
Время Название мероприятия проведения
  Қатысушыларды тіркеу / Бас ғимараттың фойесі
9:00–9:50 / Фойе
Регистрация участников
  главного корпуса
   
    Бас ғимарат
  XII Республикалық студенттік пәндік Т. Қ. Жүргенов
  атындағы Қазақ
  олимпиаданың салтанатты ашылу
  ұлттық өнер
  рәсімі/
10:00–10:30 академиясының
Торжественная церемония открытия
  Оқу театры/
  XII Республиканской студенческой
  Главный корпус
  предметной олимпиады
  Учебный театр КазНАИ
   
    им. Т. К. Жургенова

«ТЕАТР ӨНЕРІ» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Төраға: Исламбаева З. У. — «Театр өнерінің тарихы мен теориясы»

кафедрасының доценті/

Председатель: Исламбаева З. У. — доцент кафедры «Теория и история театрального искусства»

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны/ Место
Время Название мероприятия проведения
     
  «Сценография» мамандығы бойынша Бас ғимарат /
  байқау жұмыстарының көрсетілімі/
10:30–17:00 Главный корпус
Показ конкурсных работ по
  Фойе
  специальности «Сценография»
   
    Бас ғимарат
  «Сахна тілі» пәні қатысушыларына Т. Қ. Жүргенов
  атындағы Қазақ
10:30–13:00 репетиция/ ұлттық өнер
Репетиция участников по предмету академиясы/
 
  «Сценическая речь» Главный корпус
    КазНАИ им. Т. К.
    Жургенова
    Бас ғимарат
    Т. Қ. Жүргенов
  «Сахна тілі» пәні номинацияларына атындағы Қазақ
14:00–17:00 ұлттық өнер
қатысушылардың шығармашылығы/
(талқылау) академиясының
Творчество участников в номинациях по
(обсуждение) Оқу театры /
предмету «Сценическая речь»
  Главный корпус
   
    Учебный театр КазНАИ
    им. Т. К. Жургенова
    Бас ғимарат
  «Актер шеберлігі және режиссура», Т. Қ. Жүргенов
  атындағы Қазақ
  «Музыкалық театр» мамандықтары
  ұлттық өнер
  бойынша қатысушыларға репетиция/
17:00–21:00 академиясының
Репетиция участников по специальностям
  Оқу театры /
  «Актерское мастерство и режиссура»,
  Главный корпус
  «Музыкальный театр»
  Учебный театр КазНАИ
   
    им. Т. К. Жургенова

10 НАУРЫЗ 2020 ЖЫЛ

10 МАРТА 2020 ГОДА

«ТЕАТР ӨНЕРІ» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Төраға: Исламбаева З. У. — «Театр өнерінің тарихы мен теориясы»

кафедрасының доценті /

Председатель: Исламбаева З. У. — доцент кафедры «Теория и история театрального искусства»

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны/ Место
Время Название мероприятия проведения
  «Актер шеберлігі және режиссура», Бас ғимарат
  Т. Қ. Жүргенов
  «Музыкалық театр» мамандықтары атындағы Қазақ
10:00–17:00 бойынша байқау жұмыстарының ұлттық өнер
(талқылау) көрсетілімі/ академиясының
(обсуждение) Показ конкурсных работ по Оқу театры /
  специальностям «Актерское мастерство и Учебный театр КазНАИ
  режиссура», «Музыкальный театр» им. Т. К. Жургенова
    (главный корпус)
    Бас ғимарат
  «Жеке ән салу», («Вокал», «Вокалдық Т. Қ. Жүргенов
  атындағы Қазақ
  ансамбль») пәндері бойынша
  ұлттық өнер
  қатысушыларға репетиция/
17:00–19:00 академиясының
Репетиция участников по предметам
  Оқу театры /
  «Сольное пение» («Вокал», «Вокальный
  Учебный театр КазНАИ
  ансамбль»)
  им. Т. К. Жургенова
   
    (главный корпус)
    Бас ғимарат
  «Сахна пластикасы» («Би», «Сахна Т. Қ. Жүргенов
  атындағы Қазақ
  сайысы», «Пантомима») пәндері
  ұлттық өнер
  бойынша қатысушыларға репетиция/
19:00–21:00 академиясының
Репетиция участников по предметам
  Оқу театры /
  «Сценическая пластика» ( «Танец»,
  Учебный театр КазНАИ
  «Сценический бой», «Пантомима»)
  им. Т. К. Жургенова
   
    (главный корпус)

«КИНО және ТД» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «КИНО И ТВ»

Төраға: Влазнев А. А. — «Дыбыс режиссурасы және операторлық өнер»,

кафедрасының аға оқытушысы /

Председатель: Влазнев А. А.— старший преподаватель кафедры «Кафедра звукорежиссуры и операторского искусства»

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны/ Место
Время Название мероприятия проведения
  Олимпиада қатысушыларына  
  конкурстық жұмыстардың Кафедра
10:00 тақырыптарын онлайн тарату/
  Рассылка онлайн тем конкурсных работ  
  участникам Олимпиады  
  5В040600 — «Режиссура» мамандығы, Ауд. 114, дыбыс жазу
11:30–16:30 «Музыкалық дыбыс режиссурасы» / студиясы /
Специальность 5В040600 «Режиссура», Ауд. 114, студия
 
  /«Музыкальная звукорежиссура» звукозаписи
  5В040600 «Режиссура» мамандығы  
16:30–17:30 «Музыкалық дыбыс режиссурасы» /  
Специальность 5В040600 «Режиссура»,  
   
  «Музыкальная звукорежиссура»  

11 НАУРЫЗ 2020 ЖЫЛ

11 МАРТА 2020 ГОДА

«ТЕАТР ӨНЕРІ» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Төраға: Исламбаева З. У. — «Театр өнерінің тарихы мен теориясы»

кафедрасының доценті /

Председатель: Исламбаева З. У. — доцент кафедры «Теория и история театрального искусства»

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны/ Место
Время Название мероприятия проведения
    Бас ғимарат
  «Жеке ән салу», («Вокал», «Вокалдық Т. Қ. Жүргенов
  атындағы Қазақ
  ансамбль», «Хор») пәндері бойынша
9:00–13:00 ұлттық өнер
қатысушылардың шығармашылығы/
(талқылау) академиясының
Показ творческих работ по предметам
(обсуждение) Оқу театры /
«Сольное пение» ( «Вокал», «Вокальный
  Учебный театр КазНАИ
  ансамбль», «Хор»)
  им. Т. К. Жургенова
   
    (главный корпус)
  «Сахна пластикасы» («Би, «Сахна Бас ғимарат
  Т. Қ. Жүргенов
  сайысы», «Понтамима») пәндері
  атындағы Қазақ
  бойынша қатысушылардың
14:00–16:00 ұлттық өнер
шығармашылығы/
(талқылау) академиясының
Показ творческих работ по предметам
(обсуждение) Оқу театры /
«Сценическая пластика» ( «Танец»,
  Учебный театр КазНАИ
  «Сценический бой», «Пантомима»)
  им. Т. К. Жургенова
   
    (главный корпус)
    Бас ғимарат
  «Театр өнері» факультеті XII Т. Қ. Жүргенов
  атындағы Қазақ
  Республикалық пәндік олимпиаданың
  ұлттық өнер
  жеңімпаздарын марапаттау салтанаты/
17:00–18:00 академиясының
Церемония награждения победителей XII
  Оқу театры /
  Республиканской предметной олимпиады
  Учебный театр КазНАИ
  факультета «Театральное искусство»
  им. Т. К. Жургенова
   
    (главный корпус)

«КЕСКІНДЕМЕ, МҮСІН және ДИЗАЙН» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА И ДИЗАЙН»

Төраға: Байділда Б. Н. — «Кескіндеме, мүсін және дизайн» факультетінің

деканы /

Председатель: Байділда Б. Н. — декан факультета «Живопись, скульптура и дизайн»

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны/ Место
Время Название мероприятия проведения
9:30 Қатысушыларды тіркеу /  
Регистрация участников  
   
  «Монументалды кескіндеме», Бас ғимарат
10:00–14:30 «Станоктік кескіндеме»/ 27, 29 шеберханалар /
«Монументальная живопись», Главный корпус
 
  «Станковая живопись» 27, 29 мастерские
  «Мүсін» / Бас ғимарат
10:00–14:30 4-ші шеберхана /
«Скульптура» Главный корпус
 
    4 мастерская
  «Станокті графика», Бас ғимарат
10:00–14:30 «Жарнамаграфика» / 35 аудитория /
«Станковая графика», «Рекламная Главный корпус
 
  графика» 35 аудитория
  «Сән жене костюм дизайны» / Бас ғимарат
9:00–18:00 10, 146 аудитория/
«Мода и дизайн костюма» Главный корпус
 
    10, 146 мастерские
  Комиссия жұмысы:  
  «Кескіндеме», «Мүсін», «Графика»,  
14:30–15:30 «Сәндік-қолданбалы өнер» /  
Работа комиссии:  
   
  «Живопись», «Скульптура», «Графика»,  
  «ДПИ»  
  Комиссия жұмысы:  
18:00–19:00 «Сән жене костюм дизайны» /  
Работа комиссии:  
   
  «Мода и дизайн костюма»  
     
Уақыты/ Іс-шараның атауы / Өтетін орыны/ Место
Время Название мероприятия проведения
9:00–9:30 Қатысушыларды тіркеу /  
Регистрация участников  
   
  Республикалық пәндік олимпиаданың 2 корпус
  309, 311 ауд. — «Көркем
  жұмыс барысы/
9:30–13:00 тоқыма»
Работа республиканской предметной
  304 ауд. — «Ағашты
  олимпиады
  көркемдеп өңдеу»
   

304 ауд. — «Көркем

қыш»

307 ауд. — «Зергерлік

іс» 2 курс

13:00–13:30 Үзіліс (түскі ас) /
Перерыв (обед)
 
  Республикалық пәндік олимпиаданың
13:30–16:00 жалғасы/
Продолжение республиканской
 
  предметной олимпиады
  Пәндік олимпиада комиссиясының
16:00–17:00 сараптама жұмысы/
Работа экспертной комиссии работа
 
  предметной олимпиады

«ӨНЕРТАНУ» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

Төраға: Кабдиева С. Д. — «Театр өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасының

меңгерушісі /

Председатель: Кабдиева С. Д. — зав. кафедрой «Теория и история театрального

искусства»

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны/ Место
Время Название мероприятия проведения
  5В041600 «Өнертану» мамандығы  
  «Театртану» мамандандыруы /  
  5В041600 — Специальность 1 корпус
10:00–13:00 «Искусствоведение»
71 ауд.
   
  Жазба жұмыс байқауы/  
  Письменная работа  
13:00–14:00 Үзіліс/  
Перерыв  
   
  Жазба жұмыстарды Бас ғимарат/
14:00–15:00 талдау, қорытынды/
Главный корпус Кафедра
  Обсуждение и итоги письменных работ
   

12 НАУРЫЗ 2020 ЖЫЛ

12 МАРТА 2020 ГОДА

«КИНО және ТД» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «КИНО И ТВ»

Төраға: Абильдина Г. Б. — «Экрандық өнер режиссурасы» кафедрасының

профессоры /

Председатель: Абильдина Г. Б. — профессор кафедры «Режиссура экранного искусства»

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны/ Место
Время Название мероприятия проведения
  Фильм қабылдауды аяқтау (онлайн) Бас ғимарат/
  және факультет қазылар алқасының
  Главный корпус
10:00–12:00 фильмдерін қарау/
 
  Завершение приема фильмов (онлайн) и Кинозал
  просмотр фильмов жюри факультета
   
  5В040600 — «Режиссура» мамандығы /  
  «Көркем фильм режиссурасы»,  
  «Теледидар режиссурасы», «Кино және  
  ТД продюсерлік режиссурасы», Бас ғимарат/
  «Анимациялық фильм режиссурасы»
  Главный корпус
10:00–17:00 мамандандырулары /
 
  Специальность Режиссура («Режиссура Кинозал
  кино (игровое)», «Режиссура
   
  телевидения», «Режиссура, продюсерство  
  кино и ТВ», «Режиссура анимационного  
  фильма»  
10:00–11:00 Дипломдарды тапсыру /  
Вручение дипломов  
   

«КЕСКІНДЕМЕ, МҮСІН және ДИЗАЙН» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА И ДИЗАЙН»

Төраға: Байділда Б. Н. — «Кескіндеме, мүсін және дизайн» факультетінің

деканы /

Председатель: Байділда Б. Н. — декан факультета «Живопись, скульптура и дизайн»

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны / Место
Время Название мероприятия проведения
  Олимпиаданың жабылуы, Бас ғимарат/
  Мамандықтар бойынша диплом
  Главный корпус
10:00–11:00 тапсыру /
 
  Закрытие олимпиады, Кинозал
  Вручение дипломов по специальностям
   

«ӨНЕРТАНУ» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

Төраға:

 1. Оразкулова К. С. — «Бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасының меңгерушісі
 • Балгабаев С. Б. — «Кино тарихы мен теориясы» кафедрасының профессоры, (Кинотеледраматургия)
 • Наурузбекова К. К. — «Кино тарихы мен теориясы» кафедрасының меңгерушісі (Кинотану) /

Председатель:

 1. Оразкулова К. С. — зав. кафедрой «Теория и история изобразительного искусства»
 2. Балгабаев С. Б. — профессор кафедры «История и теория кино» (Кинотеледраматургия)
 • Наурузбекова К. К. — зав. кафедрой «История и теория кино» (Киноведение»
Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны / Место
Время Название мероприятия проведения
  «Өнертану» факультеті, 5В041600 —  
  Өнертану /  
  5В041600 — Специальность Бас ғимарат/
10:00–13:00 «Искусствоведение» по специализации Главный корпус
«Искусствоведение»  
  72 ауд.
  Жазба жұмыс байқауы/
   
  Письменная работа  
  Жазба жұмыстарды Бас ғимарат/
14:00–15:00 талдау, қорытынды/
Главный корпус Кафедра
  Обсуждение и итоги письменных работ
   
  «Өнертану» факультеті, 5В041600 —  
  Өнертану мамандығы «Кинотану»  
  және «Кинотеледраматургия»  
  мамандандыруылары бойынша / Бас ғимарат/
  5В041600 – Специальность
10:00–13:00 Главный корпус
«Искусствоведение» по специализации
  72 ауд.
  «Киноведение» и «Кинотеледраматургия»
   
  Жазба жұмыс байқауы/  
  Письменная работа  
  «Өнертану» факультеті, 5В041600 —  
  Өнертану мамандығы «Кинотану» Бас ғимарат/
  және «Кинотеледраматургия»
  Главный корпус
10:00–13:00 мамандандыруылары бойынша /
 
  5В041600 — Специальность 64/87 ауд.
  «Искусствоведение» по специализации
   
  «Киноведение» и «Кинотеледраматургия»  
  Жазба жұмыстарды талдау,   Кафедра
13:00–16:00 қорытынды/  
  Обсуждение и итоги письменных работ    
  Марапаттау, XII Республикалық    
  студенттік пәндік олимпиаданың   Бас ғимарат
16:00–17:00 салтанатты жабылуы/   Кітапхана /
Награждение, Церемония закрытия   Главный корпус
   
  XII Республиканской студенческой   Библиотека
  предметной олимпиады    
  «МУЗЫКА ӨНЕРІ» ФАКУЛЬТЕТІ  
  ФАКУЛЬТЕТ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Төраға: Оренбургский А. А. — «Эстрада оркестрінің аспаптары» кафедрасының

профессоры /

Председатель: Оренбургский А. А. — профессор кафедры «Инструменты эстрадного оркестра»

Уақыты / Іс-шараның атауы / Өтетін орыны / Место
Время Название мероприятия проведения
  6В02108 – «Эстрада өнері» мамандығы, Бас ғимарат /
  «Аспапты ансамбль» пәні бойынша /
11:00–14:00 Главный корпус
«Инструменты эстрадного оркестра» по
  88 ауд.
  предмету «Инструментальный ансамбль»
   

13 НАУРЫЗ 2020 ЖЫЛ/

13 МАРТА 2020 ГОДА

«КИНО және ТД» ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ «КИНО И ТВ»

Төраға: Мурсалимова Г. А. — «Кино және теледидар» факультетінің деканы /

Председатель: Мурсалимова Г. А. — декан факультета «Кино и телевидение»

  Марапаттау, XII Республикалық  
  студенттік пәндік олимпиаданың Бас ғимарат /
  салтанатты жабылуы/
10:00–11:00 Главный корпус
Награждение, Церемония закрытия
  Кинозал
  XII Республиканской студенческой
   
  предметной олимпиады