• 13.07.2024

Еспенова Толқын Тұрсынқызы

  • ҚазҰӨА
  • Еспенова Толқын Тұрсынқызы

«Кәсіби қазақ тілі», аға оқытушы

«Кескіндеме, мүсін және дизайн» факультеті

  • Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Ақтөбе ауылы
  • 23.06.1980ж.
  • 1998-2002 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ,
  • мамандығы: филология факультеті. Бакалавр.
  • 2002-2004 жж. Магистратура. Педагогика. «Қазақ тілін оқыту әдістемесі». Магистрі – біліктілігі мен академиялық дәрежесі берілді.

Еңбек өтілімі:                                –   2004-2006 жж. Т.Жүргенов атындағы

                                                              ҚазҰӨА, «Натура қоры» меңгерушісі

                                                          –  2006-2010 жж, Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА

                                                             «Академиялық сурет және станоктік графика»

                                                             кафедрасында аға-лаборант.

  • 2010-2016 жж. Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА, «Натура қоры» меңгерушісі
  • 2013-2022 жж. «Кәсіби бағдарлы қазақ тілі» пәні оқытушысы

Ғылыми еңбектер тізімі:

2015МНПК  «Тіл – тарих куәгері» Международный Университет информационных технологий Сборник материалов Международной научно-практической конференции: «550-летие образования Казахского Ханства: проблемы и перспективы государственности Казахстана», Алматы. 2015, 293-301 б. УДК 94 (574) ББК 63.3 (5Каз)
Научный журнал  «Қазақстанда Жоғарғы білім беру саласының даму үрдісі» «Қазақстанның жоғарғы мектебі» журналы, Астана. №1/2015, 23-25 б.
МНПК  «Ұлы  далада – мерейлі жыл» «Нұрғиса Тілендиевтің мұрасы және жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру» тақырыбындағы ұлы композитордың 90-жылдығына және Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 16 қазан 2015 ж.
МНПК  «Антропонимикалық лингвокультуремалардың ұлттық сипаты» Асқар Тоқпановтың 100-жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 27-28 қараша 2015 ж.
2016МНПК  «Қазақ әйелдері есімдерінің этномәдени мазмұны» Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық интституты «К. Бектаев оқулары -2: Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы» 24 ақпан 2016 ж.
2017ВАК «Қазақ тіліндегі араб кірме сөздерінен жасалған қоғамдық – әлеуметтік терминдер» «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал №1 (43) 2017г. Астана 193-196 бб.
Монография «Қазақ тіліндегі парсы кірме сөздерінен жасалған терминдер» «Сохранение, развитие и интеграция культурного наследия Венгрии и Казахстана» Совместная коллективная монография ISBN 978-615-5251-93-1 Savaria University Press, Szombathely, 2017 222-228бб.
МНПК Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ Ұлттық өнер академиясы Театр сыншысы, профессор Ә. Сығайдың 70-жылдығына арналған «Қазақстандағы заманауи театр өнерінің даму жолдары» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары «Қазақ тіліндегі терминдердің зерттелуі» (291б.) 20 қазан 2017 жыл
МНПК Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ Ұлттық өнер академиясы «Алаш» партиясы мен Алаш Орда үкіметінің 100-жылдығына арналған «Алаш қозғалысы және рухани жаңғыру: идеялық бірлігі мен тарихи сабақтастығы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдары «Ақпараттық-тақырыптық сағат – студенттердің шығармашылық ізденістерін оятудың әдісі ретінде» (137-142 б.) 15 қараша 2017 жыл
2018Научный журнал Қазақ әліпбиінің латын графикасына көшу мәселелері М. ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ СҚМУ ХАБАРШЫСЫ № 1 (38) Қаңтар – ақпан – наурыз Петропавл, 2018 114-120 бб.
МНПК  «Әлеуметтік клубтардың еліміздің рухани жаңғыруындағы атқаратын ролі» Т.Қ.Жүргеновтің 120 жылдығына арналған«Қазақстан және Орталық Азияның білім беру, мәдениет және өнерін жаңғырту, ұлттық сананы трансформациялаудағы бірегей тәжірибе ретінде» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы МАТЕРИАЛДАРЫ Алматы қ., 1-2 қараша, 2018 ж. 198-201
«Кәсіби қазақ тілі». Өнер саласында маман даярлайтын жоғары оқу орындарына арналған оқу-әдістемелік құралы Алматы: Т.Қ. Жүргенов ат.ҚазҰӨА, 2018 – 206 бет ӘОЖ 811.522.122 (075) КБЖ 81.2 Қаз-923 Е84 ISBN 978-601-265-320-5 Көлемі 12,8 баспа табақ. «Best Copy» компаниясында басылған
2019ВАК «Өнер саласындағы кәсіби қазақ тілі» ISSN 2073-333X Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана», №4 (79) 2019 71-75 бб.
ВАК  «Туған жер – ұлттық патриотизмнің өзегі Вестник КазНПУ им.Абая Серия Международное право и политика №1-2, 2019 152-157
Тұлғаның қалыптасуындағы кітаптың рөлі Материалы Международной научно-практической конференции «Искусство и психология в современном образовательном пространстве», посвященная 60-летнему юбилею д.психол. наук, профессора С.К. Бердибаевой. Алматы, 07 октября 2019г. 154б.
ВАК «Қазіргі әлемдегі тіл мен қоғамның өзара іс-қимылының мәні, мазмұны және шарттары» Вестник КазНПУ им Абая «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» сериясы №3(67) Алматы, 2019 139 бет
ВАК «Көп балалы отбасылар мәселесіне қоғамның көзқарасы» Вестник КазНПУ им Абая «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» сериясы №4(68) Алматы, 2019 207 бет
2020ВАК «Қазақстандағы қарт адамдар және олардың қоғам құрылымындағы орны» Вестник КазНПУ им Абая «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» сериясы №1(69) Алматы, 2020
«Егде жастағы адамдардың бейімделуіне методологиялық көзқарастар» Вестник КазНПУ им Абая «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» сериясы №2(70) Алматы, 2020 269 бет
Эйджизм – қартаюдың әлеуметтік мәселесі ретінде Вестник КазНПУ им Абая «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» сериясы №3(71) Алматы, 2020
2021ВАК  «Өнердің егде жастағы адамдардың қартаю құбылысына бейімделуіне әсері» Central Asian Journal of Art Studies, Volume 6. Issue 2. June 2021 77-93 стр.
Приемная комиссия