• 28.05.2024

Orazkulova Kaldigul


Orazkulova Kaldigul   

Head of the Department of History and Theory of Fine Arts

PhD in Philosophy

professor of art

Contact: kaldikul.71@mail.ru


  • Academic and practical experience over 25 years
  • Subjects taught: art criticism, philosophical and aesthetic foundations of great artistic styles
  • Creative, research and innovation activities

Publications:

1.                       Madeniettegі әmbebaptylyқ zhane beineleu önerіndegі ethnoarchetypeter // Іzdenіs. – 2009. – No. 4. – 102-107bb.ISSN-1560-1722

2.                       Kazirgі kazakhstandagy beineleu önerіndegі “alemnіn” ethnoarchetype korіnіsi // Eurasian community. – 2009. -№3. -168-175 bb.ISSN 1998-3986

3.                       Dastүrlі құndylyқtardyң kөrkemdіk tanymdaғy kөrіnіsі // Adam alemi = The human world. 2009.-№4. – 51-60 bb..ISSN 1999-5849

4.                       Kazirgі kezendegi Kazakhstandagy beineleu onerindegi “tulga” archetypes. Khabarshi. “Körkemonerden bіlіm I take: öner – theory – adisteme” series. Halykaralyk gylym conference. – Almaty: Abay atyndagy KazPU. -2010. – No. 2ISSN 1998-3986

5.                       Dastүrlі құndylyқtardy modernizationlau negіzіndegі innovatsialyқ bіlіm men tarbie. Khabarshi-Vestnik. Korkemonerden bіlіm I take: “Oner – theory – adisteme” series. Almaty, 2010.

6.                       Korkemonerden bіlіm berudі modernizationlaudyң іshkі zhane syrtқy determinattary // Іzdenіs=Search. –Almaty. – No. 3 (1) / 2012. – 127-132 bb. Co-authors: Mikhailova N.A., Sultanova M.E. ISSN 1560-1722.

7.                       Gold in the Scythian animal style: symbolism and mythopoetics / Bulletin of St. Petersburg State University. Series 15. Art history. – 2012. – 14 p.

8.                       Zhangandanu kezendegi madeni beregeyliktі saktaudyn mani. // Akikat. Almaty, 2012. – 5 p.

9.                       Zererlik önerdegi oyu-örnekter. // Khabarshi=Bulletin. Bіlіmdegі economy zhәne service seriasy. No. 3(45)2013 – 159-162 bb.

10.                   Sak-skifterdіn tarihy men madenietinіn erekshelikteri. // Khabarshi=Bulletin. Bіlіmdegі economy zhәne service seriasy. No. 3(45)2013 – 162 – 165 bb.

11.                   Zhahandanu zamanda korkem onerden bіlіm berudі innovatsiyalau men modernizationlau. RNPK “Information space of Kazakhstan: today and the future”, KazNAI named after. T. Zhurgenova, 2013. P. 47-50

12.                   Sounds and colors of Kazakh traditional folklore in the painting of the “sixties”. Halykaralyk saz aspaptary zhane turkі halyktarynyn aspaptyk musicians: Өtkenі, bүgіnі zhane bolashagy “khalyқaralyқ symposium materialdary”. Almaty. September 25-26, 2013,

13.                   Kazakh oyu-örnegіndegi yrgak pen symmetry // KAZAKH IN THE EURASIAN SPACE: HISTORY, CULTURE AND SOCIO-CULTURAL PROCESSES: Proceedings of the International scientific and practical conference dedicated to the 25th anniversary of the Regional Public Ornagization Siberian Center of Kazakh Culture “Moldir, 13-15” (Om15 May 2014) / ed. Sh.K. Akhmetova, I.V. Tolpenko – Omsk: Amphora, 2014 – 326 p. – 96-100 bb. ISSN 948-5-906706-09-6 http://yadi.sk/d/YdJstAbcQUPok

14.                   Bүgіngі kazak keskіndeme önerіndegi kenіstіk. // Zhuldyz, №6, 2014

15.                   Onerindegi symmetry of men yrgak. Kazirgі zaman: pіkirler alemi. Philosophy Almanac. Almaty, №1 (57) 2014

16.                   Kazakh keskindemesindegi postmodernism // Kasteev oқulary: gylymi-practical conference material gifts. – Almaty, 2016. – 250b. – 211-220 bb. ISSN 978-601-7090-19-7

17.                   Korkem image ben archetype belgіleri // “XX-XXI ғasyrdyң basyndaғy ҩertanudyң mәselelerі”: Halyқaralyқ ғylymi-praktikalyқ conference materialdary. – Almaty, 2016. – 462 b. – 29-38 bb. ISSN 978-601-7283-27-8

18.                   Dastүrli kұndylyқtardyң kөrkemonerde kөrіnіsі // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 25th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan. – Almaty, 2016 – 19-21 bb.

19.                   Escapism is not an escapist dignity. // ҚAZAKSTANYҢ GYLYMY MEN ӨМІРІ. Halykaralyk gylymi-kopshilik journal № 2 (44) 2017 jyl

20.                   Postmodernism dәuіrіndegі өnerdіn өzar аrkettesu maseleleri. Synthesis of arts in the artistic culture of Kazakhstan in the XX-XXI centuries. – Almaty: OR MES RK, 2017. – 328 p. S. – 279-300.

21.                   Tus koru, qiyal, escapism, korkem shygarmashylyk. International scientific-practical conference – “Philosophical and socio-humanitarian problems of the existence of religion in modern society”, dedicated to the memory of Academician ASN, MAS Higher School, Doctor of Philological Sciences, Professor Shulembaev K.Sh. March 28, 2017

Monographs, textbooks

1.           Kazakh suretshіlerі shyғarmashylyғyndaғy archetype image of ben ұzhymdyқ beisan: madeni-philosophiyalyқ taldau. Monograph – Almaty: “Karatau KB” ZhSS, “Dastur”, 2014. – 384 b. “KR Madeniet ministerligi “Adebiet әleumettik manyzdy turlerin basyp shygaru” bagdarlamasy boyinsha zharyk kөrdi”.

2.           Kazakhsha-oryssha/oryssha-kazaksha terminologylyk sozdik. Madeniet zhane oner. ҚR MSM tіldedі damytu zhane қoғamdyқ-sayasi zhұmys komitetinіnің tapsyrysy boyinsha «ҚР tіlderdi damytu men қoldaudyң 2011-2020 zhyldarға arnalғan memlekettik bagdarlamasy» ayasynda shygaryldy. “KAZAKPARAT” baspa corporations. Almaty 2014

3.           Postmodernism dәuіrіndegi өnerdіn өzar arkettesu maseleleri. Synthesis of arts in the artistic culture of Kazakhstan in the XX-XXI centuries. – Almaty: OR MES RK, 2017. – 328 p. S. – 279-300. Uzhymdyk monograph.

4.           Korkem sana tusiniginin kalyptasuy arkyly ruhani bolmysty ashu. Hungary. Birlesken monograph. – 2017.

5.           Ernst Gombrich. Oner tarihy. “Zhana humanitarian bilim. Kazakh tilindegi 100 zhanga okulyk” zhobasy Kazakhstan Respublikasynyn Tұңғysh President – Elbasy Nursultan Nazarbayev bastamasymen “Rukhani zhangyru” memlekettik bagdarlamasy ayasynda iske asyryldy. Almaty: Ulttyk audarma bureaus. – 2019 680 bet. Umarbekov B.E., Orazqulova K.S., Nurazkhan E.N.

Contact: kaldikul.71@mail.ru

Приемная комиссия