• 18.07.2024

Нормативтік актілер

Оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру қызметі

 1. Положение о проведении аттестации работников Республиканского государственного учреждения Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова МКС РК
 2. ПОҚ лауазымдарға конкурстық орналасуы туралы Ереже
 3. Кодекс этических норм Республиканского государственного учреждения Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова МКС РК
 4. Положение о дисциплинарной комиссии РГУ Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова МКС РК
 5. Положение об оказании социальной помощи обучающимся РГУ «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова» МКС РК
 6. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже
 7. Положение о порядке составления расписаний учебных занятий, экзаменационных сессий и итоговой аттестации
 8. Политика оценивания учебный достижений обуч. в соответствии РО
 9. Положение о научно-творческих лабораториях КазНАИ им.Т.Жургенова
 10. Положение о внедрении результатов НИР
 11. Тьютор туралы ереже
 12. Интегралды GPA бойынша ереже
 13. Правила приема в КазНАИ
 14. Положение об академическом совете
 15. Инструкция по кадровому делопроизводству
 16. Т.Қ.Жүргенов атындағы Академиялық саясаты
 17. Ауыстыру және қайта қабылдау туралы ереже
 18. Ішкі тәртіп қағидасы
 19. 2023 жылға арналған конкурс туралы ереже
 20. ҚР МСМ Т.Қ.Жүргенов ат.ҚазҰӨА РММ Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы ЕРЕЖЕ-24.12.2020, №5, 2баспа
 21. ҚР МСМ Т.Қ.Жүргенов ат.ҚазҰӨА РММ Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау және аралық аттестаттау өткізу туралы ЕРЕЖЕСІ-28.08.2020, №1, 3баспа
 22. Правила о предоставлении академических отпусков обучающихся в РГУ Казахская Национальная Академия Искусств им. Т.К. Жургенова МКС РК
 23. Стипендия тағайындау туралы ереже
 24. Дипломдық жұмысты орындау ережесі
 25. Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и прозрачности РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова МКС РК»
 26. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу ережелері
 27. Оқу әдістемелік кеңес туралы ереже
 28. Эдвайзер туралы ереже
 29. О противодействии коррупции и утверждении антикоррупционного стандарта
 30. Положение о проверке работ на плагиат
 31. Кадровая политика РГУ Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова МКС РК
 32. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы туралы Ереже
 33. Правила приема в магистратуру и PhD Докторантура
 34. COVID-19 әдістемелік ұсыныстары
 35. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Кеңесі туралы ЕРЕЖЕ
 36. «Білім беру туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» ережесі
 37. Жазғы семестрді ұйымдастыру туралы ереже
 38. Өзіндік үлгідегі диплом беру туралы Ереже
 39. Правила трудового распорядка
 40. Академиялық “Адалдық алаңы” ережесі
 41. Признание результатов обучения формального и неформального образования
 42. Ереже Келісім комиссиясы
 43. МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯЛАР ЖАЗУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
 44. Правила организации и проведения профессиональной практики обучающихся послевузовского образования и определение организации баз практик КазНАИ Т.К. Жургенова
 45. Рейтинг ПОҚ
 46. Кәсіби бағдар беру жұмысының тұжырымдамасы
 47. Жас мамандарды орналастыру ережесі
 48. Кәсіби бағдар жұмысы туралы ереже
 49. Кафедраның ұйымдағы филиалы туралы ереже
 50. Академия жұмыс берушілер кеңесі туралы ереже
 51. Кәсіби тәжірибені ұйымдастыру, тәжірибе базасын анықтау және өткізу ережелері
 52. Оқу сабақтарының мазмұнына, оларды ұйымдастыруға және өткiзуге арналған ереже
 53. Ашык сабақтардың мазмұнына, оларды ұйымдастыру және өткiзуге қойылатын талаптар туралы Ереже
 54. Ашық сабақ әзiрлемелерiне арналған әдiстемелiк ұсынымдар
 55. Процедура научно-исследовательской работы докторантов (PhD)
 56. Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру туралы ереже
 57. Оқытудың инновациялық (интерактивті) әдістерін қолдану бойынша ұсынымдар
 58. Модульдік білім беру бағдарламаларын жобалау бойынша әдістемелік нұсқаулар
 59. Положение об академической мобильности Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова
 60. Положение о научных консультантах докторантов PHD
 61. Правила оформления докторской диссертации на соискание степени доктора философии PhD по направлению 8D021-Искусство
 62. Білім беру бағдарламасы туралы ереже
 63. Положение об отборочной комиссии
 64. Профессор-оқытушылар құрамына арналған 2022-2023 жж. қысқы емтихан сессиясының әдістемелік нұсқаулығы
 65. “Хореографиялық пәндерді оқытудың заманауи технологиялар” тақырыбы бойынша 72 сағат көлемінде қашықтықтан білімін жетілдірді.
 66. Қос дипломды бірлескен ББ әзірлеу және іске асыру туралы ереже
 67. Табель туралы ереже
 68. Факультеттің академиялық сапа жөніндегі кеңесі туралы ереже
 69. Қысқартылған оқу мерзімді білім беру бағдарламалары туралы Ереже
 70. Білім алушыларға арналған анықтамалық-жолнұсқа
 71. Положение о требованиях к организации, содержанию и проведению открытых занятий в послевузовском образовании КазНАИ им. Темирбека Жургенова
 72. ЖОО кейiнгi бiлiм алушылардың ғылыми тағылымдамасы туралы ЕРЕЖЕ
 73. Оқулықтарды,оқу-әдіст. құралдарын әзірлеу,сарапт.жасау және басып шығару туралы ереже
 74. 26.10.2023 Шығарм ұйымд-серіктестердің базасында сабақ өткізу туралы ереже
 75. Тәуекелдерді басқару туралы Ереже
 76. Кафедра қызметін рейтингтік бағалау туралы Ереже
 77. Ресми сайт туралы ереже
 78. Антиплагиат туралы ереже
 79. Ішкі аудиттерді жүргізу тәртібі
 80. Құжатталған ақпаратты басқару тәртібі
 81. Үздік постерлік баяндама 2024 байқауын өткізу туралы ереже
 82. ДУАЛЬДЫ ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕЖЕСІ
 83. Темірбек Жүргенов атындағы ҚазҰӨА РММ ЖББ бойынша апеляциялық комиссиясы туралы ережесі
 84. Қабылдау комиссиясы бойынша ереже
 85. ҚазҰӨА-ның ұжымдық шарты
Приемная комиссия